Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška má dvě části: společnou část a profilovou část.

Ve společné části žáci volí dvě povinné zkoušky: český jazyk a cizí jazyk nebo matematiku. Pokud žák zvolí matematiku, musí v profilové části maturitní zkoušky zvolit cizí jazyk. Zkouška z českého a cizího jazyka je komplexní zkouška, skládá se tedy ze tří dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Vedle dvou povinných zkoušek si žák může zvolit i zkoušky nepovinné, a to maximálně 2 z nabídky:

  • český jazyk a literatura
  • cizí jazyk
  • matematika

Nepovinná zkouška z českého a cizího jazyka je opět komplexní zkouška, skládá se tedy ze tří dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. U matematiky se jedná o didaktický test.

Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek nabízí tyto jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský. Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí žák uspět u obou povinných zkoušek.

V profilové části volí žák dva maturitní předměty povinné, může zvolit i dvě další zkoušky nepovinné. Formu zkoušek profilové části určuje ředitel školy.

Strukturované písemné práce a didaktické testy v rámci společné části maturitní zkoušky probíhají podle jednotného zkušebního schématu.


Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří:

  • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon)
  • vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Důležité dokumenty a termíny spojené s konáním maturitní zkoušky