Maturitní zkoušky

Model maturitní zkoušky 2021 zaznamenal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn. Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou, došlo však k zásadním změnám ve struktuře obou částí.

Ve společné části žáci konají povinně didaktický test z českého jazyka a literatury a v rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky. Jednotlivé didaktické testy budou hodnoceny pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.

Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky.

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Podrobněji si tyto informace můžete přečíst v Maturitním zpravodaji 53/2020

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Skladba i forma profilových zkoušek musí vycházet z profilu daného oboru vzdělávání. Rozhodnutí o parametrech profilové části musí ředitel školy zveřejnit nejpozději 7 měsíců před konáním první profilové zkoušky.

více na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska


Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří:

  • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon)
  • vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Důležité dokumenty a termíny spojené s konáním maturitní zkoušky