Aktuality

 • Návrat žáků do školy a aktualizace rozvrhu hodin

  Rozhodnutím MŠMT dochází k následujícím změnám. Ve středu 25. listopadu se vrací do škol maturitní ročníky, v pondělí 30. listopadu rotačně nižší ročníky víceletých gymnázií. Do pátku 4. prosince je veškerá prezenční výuka realizována na B2. Od pondělí 7. prosince bude výuka probíhat na obou budovách.

  Konkrétně pro naše gymnázium:

  • Od 30. listopadu - 4.A, 4.B, 4.S, oktáva A, sekunda A, kvarta A - (lichý týden) prezenčně, ostatní distančně, rozvrhy maturantů, rozvrhy všech tříd i všech učitelů
  • Od 7. prosince - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.A, 4.B, 4.S, prima A, tercie A, kvinta A, sexta A, oktáva A - (sudý týden) prezenčně, ostatní distančně. Rozvrhy budou zveřejněny v nejbližších dnech.
  • Od 14. prosince - 1.S, 2.S, 3.A, 3.B, 3.S, 4.A, 4.B, 4.S, sekunda A, kvarta A, septima A, oktáva A - (lichý týden) prezenčně, ostatní distančně. Rozvrhy budou zveřejněny v nejbližších dnech.

  Systém sudých a lichých týdnů bude platit až do další změny, kterou budeme povinni se řídit.

  Vysvětlivky k rozvrhům:

  • Modrá barva je prezenční výuka ve škole, bílá barva je synchronní výuka, červená barva je asynchronní výuka.
  • Volitelné předměty 4. ročníků zůstávají v režimu distanční výuky v odpoledních hodinách, universálně první hodina je synchronní, druhá asynchronní, ale řiďte se pokyny vyučujících konkrétního semináře!
  • "Mezery" a přesuny v rozvrzích tříd, které zůstávají na distanční výuce, jsou dány povinností vyučujících učit také prezenčně. Přesunuté hodiny jsou vždy asynchronní.
  • Vzhledem k organizační náročnosti žádáme všechny o pochopení a shovívavost, případné dotazy k rozvrhu hodin směřujte na ZŘŠ Dr. Ing. Evu Hrdličkovou, email eva.hrdlickova@gymmost.cz.

 • Podmínky provozu školy od 25. 11. 2020

  Důležité pokyny a informace ředitele školy pro žáky a zákonné zástupce naleznete v tomto dokumentu. Prosíme o důkladné prostudování.
 • Informace ke stravování na zdravotní škole od 25.11.2020

  Výdej obědů pro studenty
  Prezenční výuka: 13:00 – 14:30
  Distanční výuka (výdej do jídlonosičů): 12:00 – 13:00 a 14:30 – 15:00
 • Informace pro uchazeče o studium oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou

  Přihlášky ke studiu je nutno podat do 30. 11. 2020. Přihlášku je možno doručit osobně do kanceláře v budově školy v Majakovského ulici 2343 (spodní budova, B2) v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 popř. po telefonické domluvě – 775 439 824. V pátek 20. 11. 2020 bude kancelář a budova školy z důvodu přerušení dodávky proudu mimo provoz.

 • Podrobné informace k našim studijním oborům

  Pro zájemce o studium na naší škole přikládáme dosud známé a platné informace:
  Čtyřleté studium – podrobné informace
  Osmileté studium – podrobné informace
  Čtyřleté studium – sportovní příprava – podrobné informace

  Další průběžně zveřejňované informace včetně přihlášek ke studiu v elektronické podobě naleznete na těchto stránkách v sekci Pro uchazeče o studium.

 • Informace k distanční výuce

  Vážení rodiče,
  dle nařízení vlády přecházejí všichni žáci školy na distanční výuku, která je pro žáky povinná.

  Distanční výuka bude probíhat na platformě MS Teams, a to formou synchronní (žák musí být ve stanoveném čase připojen a obvykle s vyučujícím komunikuje např. formou audio či videokonference) a asynchronní (žák vypracuje v jakémkoli čase zadanou práci).

  Všichni žáci byli v práci s MS Teams proškoleni. Pokud by přesto nastaly problémy, prosíme, kontaktujte IT pracovníky Ing. Romana Paula (roman.paul@gymmost.cz), případně Mgr. Michala Smatanu (michal.smatana@gymmost.cz).

  Stálé rozvrhy synchronní výuky naleznete pod těmito odkazy: rozvrhy učitelů, rozvrhy tříd a od čtvrtka 15.10. podle nich probíhala výuka. Tyto rozvrhy pozbyly platnosti od středy 25.11., kdy některé ročníky přešly zpět na prezenční výuku. Synchronní hodiny jsou označeny v rozvrhu bílou barvou a příznakem DisV. Hodiny označené jinou barvou než bílou jsou asynchronní výuka.

  Zároveň Vás prosíme, abyste sledovali Rozvrhové změny zde na webu školy. Některé hodiny obou typů výuky mohou kvůli absenci vyučujících odpadat.

  Děkujeme za spolupráci a pochopení.
  Vedení školy.

 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

  Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou. Podrobné informace naleznete v tomto dokumentu.
 • Omezení provozu školy

  Vzhledem k Nařízení KHS Ústí nad Labem č. 3/2020 omezuje škola od 5. října 2020 svůj provoz takto:
  • MIMO PROVOZ je budova školy v ulici Čsl. armády 1530 (B1)
  • Veškeré záležitosti vyřizuje kancelář B2 – telefon 476 707 493
 • Informace k vzdělávání distanční formou

  Podmínky provozu školy v období distanční výuky od 5. října 2020 ve školním roce 2020/2021. Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce.

  Školní řád - změny

 • Důležitá Informace pro rodiče, žáky a zaměstnance školy

  Od 21. září 2020 do 31. srpna 2021 probíhá v ulici Čsl. armády rekonstrukce vodovodního řádu. Vstup do hlavní budovy B1 bude nadále zachován z ulice Čsl. armády. Při příchodu a odchodu z této budovy je třeba důsledně respektovat značení a zábrany budoucích výkopů. Pohyb v okolí stavby vyžaduje zvýšenou pozornost, kázeň a respektování všech případných zábran a omezení. Pro přecházení komunikace, bude v provozu vždy jeden z přechodů pro chodce, podle etapizace stavby.

  Mgr. Karel Vacek
  ředitel školy