Prevence sociálně patologických jevů

Druhy činností školních metodiček prevence

  • koordinace tvorby a kontrola realizace preventivních programů školy (Minimálního preventivního programu školy, Programu proti šikanování)
  • koordinace a participace na realizaci preventivních aktivit organizovaných pro studenty a rodiče
  • sledování projevů sociálně patologických jevů na škole a jejich řešení, spolupráce s vedením školy, výchovnými poradkyněmi, školní psycholožkou a třídními učiteli při řešení problémů
  • spolupráce s externími organizacemi a institucemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů
  • konzultační a poradenská činnost žákům, rodičům a zákonným zástupcům
  • metodická a poradenská pomoc pedagogům
  • průběžná evidence výskytu sociálně nežádoucího a rizikového chování

Pro studenty

Pro rodiče