Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák úspěšně vykoná část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se tato část skládá. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Zkoušky společné části

Zkoušky společné části maturitní zkoušky může žák konat, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání. Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka, nebo matematiky. V návaznosti na novelizaci školského zákona a maturitní vyhlášky se zkoušky společné části konají pouze formou didaktických testů a jsou hodnoceny slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží na vysvědčení známku.

Didaktické testy jsou administrovány a vyhodnocovány centrálně. Zadání zkoušek je jednotné pro všechny žáky a zkoušky probíhají ve stejném termínu a podle stejné metodiky na všech školách v republice v rámci tzv. jednotného zkušebního schématu. Povinné i nepovinné zkoušky jsou koncipovány v souladu s katalogy požadavků. Způsob hodnocení zkoušek byl stanoven MŠMT v kritériích hodnocení.

U zkoušky z cizího jazyka (jak povinné, tak nepovinné) je možné si vybrat z nabídky následujících jazyků:

  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • německý jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk

Žák nemůže konat nepovinnou zkoušku ze stejného jazyka, z jakého koná zkoušku povinnou. Žák si může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části ve školním vzdělávacím programu příslušného oboru vzdělání. Od školního roku 2020/2021 se žáci mohou v rámci nepovinných zkoušek společné části přihlásit ke zkoušce matematika rozšiřující.

Zkoušky profilové části

Profilová část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/2021 skládá na našem gymnáziu ze dvou povinných zkoušek a nově také ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka.

Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se za standardních podmínek konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí, přičemž není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, či jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části. Z toho důvodu není možné, aby se žák hlásil ke konání zkoušky ze stejného předmětu (cizího jazyka) dvakrát. Pokud žák zvolí ve společné části DT z matematiky, musí v profilové části zvolit cizí jazyk.

Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem nahradit 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka, ke které se v řádném termínu přihlásil. Pro první cizí jazyk (anglický jazyk) výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z anglického jazyka doložené jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Stejným způsobem může žák nahradit nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka. Pro druhý cizí jazyk (německý, španělský, francouzský, ruský jazyk) výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto jazyka doložené jazykovým certifikátem dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Stejným způsobem může žák nahradit nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky z druhého cizího jazyka. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 24. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy, témat a termínů konání určí ředitel školy podle rámcového a školního vzdělávacího programu.

Ředitel školy v souladu s prováděcím právním předpisem určí nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy a témat těchto zkoušek, a zveřejní toto své rozhodnutí na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

Profilová část maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou zkoušek konaných formou písemné zkoušky a písemné práce a jednání zkušební maturitní komise o hodnocení žáka; zkoušky konané formou praktické zkoušky jsou neveřejné v případech, kdy je to nutné z důvodu ochrany zdraví či bezpečnosti práce.

Užitečné odkazy

Katalogy požadavků: https://maturita.cermat.cz/menu/katalogy-pozadavku
Testy a zadání: https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi
Přezkum výsledků: https://maturita.cermat.cz/menu/prezkum-vysledku-zkousek
Právní předpisy: https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy


Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří:

  • zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon)
  • vyhláška č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

Důležité dokumenty a termíny spojené s konáním maturitní zkoušky